Algemene voorwaarden zakelijk - ProLease

Algemene voorwaarden zakelijk

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Mantelovereenkomsten, Leasecontracten, Huurcontracten en Offertes van ProLease.

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle Mantelovereenkomsten, Leasecontracten, Huurcontracten en Offertes van ProLease. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij ProLease en wordt aan Cliënt op eerste verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.
 2. De Cliënt kan uitsluitend een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract, de Offertes en/of aanvullende overeenkomsten, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn vastgelegd dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk door ProLease zijn aanvaard.
 3. Door ondertekening van de Mantelovereenkomst, het Leasecontract of het Huurcontract verklaart de Cliënt:
  1. dat de gegevens zoals vermeld in de Mantelovereenkomst, het Leasecontract of het Huurcontract juist en volledig zijn.
  2. dat hij erkent dat ProLease juridisch, fiscaal en economisch eigenaar is van het Object en dat het Object aan het einde van de Looptijd aan ProLease dient te worden geretourneerd.
  3. dat hij instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract, de Offerte en/of andere overeenkomsten tussen hem en ProLease.
  4. dat hij op eigen Algemene Voorwaarden geen beroep kan doen.

ARTIKEL 2. MANTELOVEREENKOMST EN LEASECONTRACT

2.1 De Cliënt sluit een mantelovereenkomst in eerste instantie voor zichzelf maar kan deze eveneens sluiten ten behoeve van de aan de Cliënt gelieerde ondernemingen. Indien een Mantelovereenkomst tevens van toepassing is op gelieerde ondernemingen, dan staan deze vermeld in een getekende aanvulling op de Mantelovereenkomst.
2.2 Het Leasecontract vangt aan met de ondertekening van een daartoe bevoegde vertegenwoordiger. De in het Leasecontact vermelde Looptijd start op de Leverdatum.
2.3 Wanneer het Object door de Berijder in ontvangst wordt genomen gebeurt dit namens en als rechtsgeldig vertegenwoordiger van Cliënt. Dit moment is de Leverdatum.
2.4 De verplichting tot betaling van de verschuldigde leasetermijnen en brandstofvoorschotten vangt aan op de Leverdatum, overeenkomstig de betalingsverplichtingen zoals geregeld in artikel 17.
2.5 Overeenkomsten kunnen elektronisch tot stand komen indien en voor zover de Cliënt door ProLease is geautoriseerd voor het gebruik van de daarvoor bestemde applicatie. Een via de applicatie geplaatste opdracht wordt door ProLease als ontvangen beschouwd op de datum en het tijdstip dat de opdracht het computersysteem van ProLease heeft bereikt, waarna herroepen van de opdracht jegens ProLease niet meer mogelijk is. De opdracht dient door ProLease te worden gefiatteerd alvorens te kunnen worden verwerkt.
2.6 Indien de Cliënt ProLease de opdracht geeft één of meerdere Objecten te bestellen en deze vervolgens niet afneemt, is de Cliënt verplicht de voor ProLease ontstane schade te vergoeden.

ARTIKEL 3. LEASEPRIJS EN PRIJSAANPASSINGEN

3.1 In de Leaseprijs zijn uitsluitend inbegrepen de kostencomponenten, die als zodanig in het Leasecontract en/of Mantelovereenkomst van toepassing zijn verklaard. Voor zover van toepassing zal over de kostencomponenten BTW in rekening worden gebracht.
3.2 De Leaseprijs is door ProLease berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens, rekening houdend met de Looptijd en het Jaarkilometrage dat met het Object zal worden gereden en rekening houdend met een normaal gebruik van het Object, al naar gelang de aard en bestemming.
3.3 De Leaseprijs welke door ProLease is opgemaakt voor de Leverdatum geldt als voorwaardelijk en kan door ProLease worden herzien op basis van de definitieve kostprijs van het Object op de Leverdatum.
3.4 Het Leasecontract vermeldt de verrekenprijs voor meer en minder gereden kilometers. De verrekening van meer of minder gereden kilometers zal plaatsvinden zoals vermeld in artikel 15.
3.5 Voor het berekenen van de Leaseprijs voor een deel van een maand wordt het aantal dagen per kalendermaand gesteld op het werkelijk aantal dagen per maand.
3.6 ProLease is bevoegd het Leasetarief aan te passen in geval van:
a.
een wijziging van de premie c.q. kosten van de wa- en/of cascodekking en/of aanvullende verzekeringen en/of de hulpverlening;
b.
een stijging van de kosten van reparatie, onderhoud en banden met meer dan 5 (vijf) % sinds de ingangsdatum van het Leasecontract dan wel de vorige wijzigingsdatum, voor het meerdere van de 5 (vijf) % toename. Bij berekening van de aanpassing zal worden uitgegaan van het CBS indexcijfer “Onderhoud en rep. privé voertuigen”;
c.
wijziging van de interestgrondslag met meer dan 0,25% en het gebruiksrecht van het Object 2 (twee) maanden of meer dan 2 maanden aanvangt dan de in het Leasecontract vermelde calculatiedatum;
d.
wijziging van de kosten van houderschapsbelasting en leges;
e.
wijziging van directe en/of indirecte kosten die ontstaan als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals belastingen, heffingen, leges, keuringen, boetes en bekeuringen;
f.
een afwijking van het werkelijk Jaarkilometrage van het Object met meer dan 10% t.o.v. het in het Leasecontract vermelde Jaarkilometrage. De middels een hercalculatie vastgestelde nieuwe Leaseprijs gaat met terugwerkende kracht in vanaf de ingangsdatum van het Leasecontract en wordt verrekend met de reeds in rekening gebrachte leasetermijnen.
3.7 Kosten of kostenverhogingen in verband met een duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het Object kunnen steeds, nadat ProLease het afwijkend of bijzonder gebruik heeft geconstateerd, aan de Cliënt worden doorberekend.
3.8 Wettelijke subsidies, kortingen en/of (investerings)premies worden meegenomen bij de vaststelling van de Leaseprijs. Indien het kenteken van het Object op naam van de Cliënt of Berijder is gesteld, zal de Cliënt door ondertekening van het Leasecontract ProLease machtigen deze subsidies, kortingen en/of (investerings)premies te innen. In geval de subsidie, korting en/of (investerings)premie aan de Cliënt of Berijder is of zal worden uitgekeerd, verplicht de Cliënt zich de aan hem of de Berijder uitgekeerde of uit te keren subsidie, korting en/of (investering)premie op eerste verzoek aan ProLease te betalen. Hiervoor kan ProLease kosten in rekening brengen bij Cliënt. Deze kosten staan in de Tarieventabel.
3.9 ProLease behoudt zich het recht voor overige vergoedingen, zoals bijvoorbeeld de vergoeding voor vervanging van een kentekenbewijs/-card, jaarlijks te herzien.
3.10 Een wijziging van de Leaseprijs conform het in dit artikel bepaalde levert voor geen van de partijen het recht op tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

ARTIKEL 4. AFLEVERING VAN HET OBJECT

4.1 De door ProLease in het Leasecontract vermelde afleveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn levert geen verzuim op.
4.2 Het Object wordt afgeleverd overeenkomstig de bestelling van de Cliënt zoals vastgelegd in het Lease- of Huurcontract. Bij aflevering van het Object wordt een Afleverbevestiging (Leasecontract) of Inzetbevestiging (Huurcontract) opgemaakt. Deze Afleverbevestiging maakt integraal deel uit van het Leasecontract.
4.3 Het Object wordt afgeleverd inclusief bij het Object behorende bescheiden, waaronder het kentekenbewijs/-card, de Brandstofpas, sleutels, pincodes en afstandbedieningen.
4.4 Voor het geval het voor aflevering gereed staande Object niet binnen een redelijke termijn door de Cliënt of Berijder in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 (vijf) dagen nadat aan de Cliënt kenbaar is gemaakt, dat het Object voor aflevering gereed staat. Bedoelde datum wordt als Leverdatum vastgesteld.

ARTIKEL 5. GEBRUIK

5.1 De Cliënt zal als een goed huisvader voor het Object en de bijbehorende bescheiden zorgdragen conform de aard en bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook. De Cliënt zal het Object doelmatig tegen diefstal beveiligen en er voor zorgdragen dat het Object zich steeds in goede staat bevindt.
5.2 Verlies of diefstal van de bij het Object behorende bescheiden dienen onmiddellijk door de Cliënt bij ProLease te worden gemeld. De kosten en schade voortvloeiend uit het gebruik en het verlies van de bescheiden zijn voor rekening van de Cliënt.
5.3 ProLease is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het Object verkeert. De Cliënt is gehouden ProLease tot deze controle in de gelegenheid te stellen.
5.4 De Cliënt verplicht zich het Object uitsluitend te doen besturen door personen die in het bezit zijn van een naar Nederlands recht geldig rijbewijs. Het is de Cliënt niet toegestaan het Object of demontabele onderdelen van het Object te verhuren, te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.
5.5 Het is Cliënt niet toegestaan om prestatie verhogende en/of prestatie verlagende aanpassingen op enige wijze op het Object toe te passen.
5.6 De Cliënt zal er voor zorgdragen dat het Object niet wordt gebruikt voor rijlessen, wedstrijden, prestatie- en betrouwbaarheidsritten, snelheidsproeven, rijden op gesloten circuits en het vervoer van gevaarlijke stoffen.
5.7 De Cliënt zal er voor zorgdragen dat het Object niet wordt gebruikt buiten het dekkingsgebied van de geldende verzekeringen en andere overeenkomsten.
5.8 Het staat de Cliënt vrij reclame op het Object aan te brengen mits er gebruik wordt gemaakt van stickers of transfers welke verwijderbaar zijn zonder schade. Voor elke andere verandering aan of in het Object – waaronder beschildering van het Object in bedrijfskleuren – is voorafgaand schriftelijke toestemming van ProLease vereist. Bij inname van het Object dienen de eventueel aangebrachte stickers of transfers schadevrij verwijderd te zijn. Wanneer hier geen sprake van is, zullen de ontstane kosten volledig worden doorbelast aan de Cliënt.
5.9 De Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging, de kosten van onderhoud, reparatie en vervanging alsmede de kosten verbonden aan vervangend vervoer en hulpverlening als gevolg van pech of schade van de voor rekening van Cliënt aangebrachte zaken, tenzij anders met ProLease overeengekomen.

ARTIKEL 6. ONDERHOUD, REPARATIE EN BANDEN

6.1 De Cliënt zal het Object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en volgens de richtlijnen van ProLease bij de door ProLease geselecteerde onderhoudsbedrijven laten onderhouden, waarbij vooraf toestemming van ProLease wordt verlangd.
6.2 De Cliënt zal in overeenstemming met de voorschriften zoals vermeld in het onderhoudsboekje van het Object doch tenminste tweewekelijks het niveau van olie-, koel- en remvloeistof, alsmede de bandenspanning controleren en op peil brengen.
6.3 Reparatie- en/of expertise- en/of vervangend vervoerkosten als gevolg van onjuist of onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid, alsmede kosten voor extra onderhoud, het tussentijds bijvullen van olie en andere vloeistoffen, het wassen, poetsen en stallen van het Object, zijn voor rekening van de Cliënt.
6.4 De Cliënt zal gehoor geven aan alle wettelijke keuringen, modificaties en controles.
6.5 Een defect aan de kilometerteller van het Object dient uiterlijk 24 (vierentwintig) uur na de constatering ervan aan ProLease te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode dat de kilometerteller defect was wordt door partijen naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld.

ARTIKEL 7. VERZEKERING, SCHADE EN DIEFSTAL

7.1 De wa- en cascoverzekering van het Object geschiedt te allen tijde via of bij ProLease. Op de wa- en cascoverzekering zijn afzonderlijke polisvoorwaarden van toepassing. De polisvoorwaarden van bij ProLease verzekerde Objecten liggen ter inzage bij ProLease en worden de Cliënt op eerste verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.
7.2 In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt door het Object is de Cliënt gehouden ProLease hiervan terstond in kennis te stellen en de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden welke op de gebeurtenis betrekking hebben zo spoedig mogelijk te overleggen, zulks onder inzending van een (digitaal) volledig ingevuld en door alle betrokkenen ondertekend schadeaangifteformulier.
7.3 ProLease voorziet in de volledige coördinatie van het schadeherstelproces, van het aannemen van de schademelding tot en met de betaling van de schadeherstelnota.
7.4 Indien sprake is van diefstal, verduistering, joyriding, oplichting, vandalisme, parkeerschade en schade als gevolg van vallende en/of gevallen lading zal de Cliënt hiervan direct aangifte doen bij de politie en hiervan proces verbaal en/of politierapport laten opmaken.
7.5 In geval van schade als in lid 7.1 is de Cliënt gehouden het Object bij een door ProLease geselecteerd schadeherstelbedrijf aan te bieden en voor herstel van de schade de instructies van ProLease op te volgen.
7.6 Indien de kosten van verzekering niet zijn inbegrepen in de Leaseprijs, is de Cliënt verplicht het Object gedurende de duur van het Leasecontract te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s ter zake van het Object en Wettelijke Aansprakelijkheid van de Cliënt en ProLease onder condities en bij verzekeraars ten genoegen van ProLease. Het Object dient te allen tijde tegen boekwaarde van ProLease te zijn verzekerd. ProLease dient in de verzekeringsovereenkomst te zijn aangemerkt als (mede)verzekerde, waarvan aantekening op de polis dient te worden gemaakt. De Cliënt zal op eerste verzoek bewijs van premiebetaling en/of polissen ter inzage verstrekken.
7.7 Tot meerdere zekerheid voor (de nakoming door de Cliënt van) al zijn verplichtingen jegens ProLease uit hoofde van alle Leasecontracten en Huurcontracten, geeft de Cliënt hierbij aan ProLease in pand alle rechten en vorderingen jegens de verzekeraar(s) van het Object en alle rechten en vorderingen op en uit de verzekeringspolissen, als nader omschreven in het Leasecontract of een ander ter zake opgemaakt document. ProLease aanvaardt hierbij dit pandrecht en zal de verpanding terstond aan verzekeraar(s) mededelen en het nodige doen opdat de verpanding voor zover nodig door verzekeraar(s) wordt erkend. ProLease wordt hierbij gemachtigd zo nodig zelf de mededeling aan en/of de erkenning door verzekeraar(s) te bewerkstelligen.
7.8 ProLease behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van Cliënt te vragen aangaande het verzekeren van Objecten boven een bepaalde consumentenprijs of bovengemiddeld diefstal gevoelig zijn.
7.9 Alle directe en/of indirecte kosten als gevolg van een niet deugdelijk door de Cliënt verzekerd Object komen voor rekening van de Cliënt.
7.10 Schade of diefstal die niet valt onder de dekking van de in artikel 7.1 bedoelde (polis)voorwaarden, komt voor rekening en risico van de Cliënt. Dit geldt eveneens voor alle hieruit voortvloeiende kosten zoals hulpverlenings- en/of vervangend vervoerkosten.
7.11 ProLease hanteert een standaard eigen risico van 150 euro per gebeurtenis voor geel kenteken objecten en 250 euro per gebeurtenis voor grijs kenteken objecten. Op de verzekering is een eigen risicostaffel van toepassing welke vermeld is in de polisvoorwaarden. Geel kenteken objecten met een cataloguswaarde van >100.000 euro hebben een standaard eigen risico van 1.000 euro per gebeurtenis.
7.12 ProLease hanteert voor huurobjecten een standaard eigen risico van 250 euro per gebeurtenis voor zowel geel kenteken objecten als voor grijs kenteken objecten.
7.13 Eigen risicobedragen zoals vastgelegd in de verzekeringsvoorwaarden en/of Mantelovereenkomst komen te allen tijde voor rekening van de Cliënt.
7.14 ProLease behoudt zich het recht voor om de in artikel 7.1. bedoelde (polis)voorwaarden en bijbehorende tarieven te herzien, indien de schadeontwikkeling daartoe aanleiding geeft.

ARTIKEL 8. GREENBOX

8.1 Indien een Object geen Greenbox heeft is artikel 8 niet van toepassing.
8.2 Een door ProLease geleverd Object kan voorzien zijn van een ingebouwde boordcomputer, ook wel Greenbox genoemd.
8.3 De door de Greenbox vergaarde data wordt beveiligd verstuurd naar een centraal datacentrum welke volgens de nieuwste inzichten wordt beveiligd.
8.4 De data van de Greenbox is enkel toegankelijk voor diegene die van de betreffende Cliënt van het Object toestemming heeft gekregen.
8.5 ProLease zal zich inspannen om de Cliënt te informeren over de plaatsing en werking van de Greenbox. De Client is te allen tijde verantwoordelijk voor de communicatie naar haar medewerkers omtrent de plaatsing en functie van de Greenbox.
8.6 Indien het Object geen vaste berijder heeft is Client verantwoordelijk voor het adequaat informeren van de berijders van het betreffende Object.
8.7 In geval van diefstal, joyriding of andere calamiteiten is ProLease gemachtigd om de locatiegegevens van het Object, middels de data van de Greenbox, te gebruiken en deze door te zetten naar de bevoegde instanties zonder goedkeuring vooraf.
8.8 De berijder heeft te allen tijde de mogelijkheid om de door de Greenbox vergaarde data, middels een schriftelijk verzoek aan ProLease, in te zien.
8.9 De leverancier van de Greenbox is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ARTIKEL 9. ELEKTRISCHE OBJECTEN

9.1 ProLease is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen m.b.t. het werkelijke verbruik van het Elektrische Object ten opzichte van de fabrieksopgave.
9.2 Het opladen van een Elektrisch Object dient in alle gevallen plaats te vinden met originele, door de betreffende fabrikant van het Object goedgekeurde, laadkabels. Eventuele schades voortvloeiende uit onjuist gebruik zijn volledig voor rekening van Cliënt.
9.3 Het Object dient periodiek overeenkomst officiële instructie opgeladen te worden. Eventuele schades voortvloeiende uit onjuist gebruik zijn volledig voor rekening van Cliënt.
9.4 Bij beëindiging van het Leasecontract zijn de eventueel van toepassing zijnde demontagekosten voor een laadpaal/wallbox voor rekening van Cliënt.
9.5 Bij beëindiging van het Leasecontract heeft Cliënt de mogelijkheid om de eventueel ter beschikking gestelde laadpaal/wallbox voor een nader te bepalen bedrag over te nemen.

ARTIKEL 10. 24-UURS HULPDIENST

10.1 Het Leasecontract kan zijn voorzien van 24-uurshulpverlening, waarbij de Cliënt in Nederland en/of het buitenland een beroep kan doen op professionele hulp bij pech aan, of een ongeval met het Object.
10.2 Op de 24-uurshulpverlening zijn afzonderlijke polisvoorwaarden van toepassing welke ter inzage liggen bij ProLease en de Cliënt op eerste verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld.
10.3 Via de 24-uurshulpverlening gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangend vervoer kunnen uitsluitend voor rekening van ProLease komen indien het Leasecontract voorziet in deze componenten.

ARTIKEL 11. VERVANGING OBJECT

11.1 ProLease is te allen tijde bevoegd het aan de Cliënt ter beschikking gestelde Object te vervangen door een nieuw Object of door een Object die tenminste in een gelijkwaardige staat verkeert. Eventueel daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van ProLease.
11.2 Het Leasecontract kan zijn voorzien van een vervangend vervoer verzekering, waarbij de Cliënt in Nederland en/of het buitenland een beroep kan doen op een Vervangend Object bij pech aan, diefstal van of een ongeval met het Object.
11.3 Cliënt heeft recht op een Vervangend Object indien de auto langer dan de in het Leasecontract genoemde periode niet ter beschikking staat. Deze vervanging geldt tot het moment dat het Object weer voor gebruik gereed is gemeld aan de Cliënt of dat het Lease- of Huurcontract wordt beëindigd.
11.4 Het inzetten van vervangend vervoer ter vervanging van exceptionele modellen en van Objecten met een grijs kenteken geschiedt uitsluitend naar keuze van ProLease. ProLease behoudt zich het recht voor zonder vergoeding harerzijds een Object met een andere brandstofsoort in te zetten.
11.5 Voor verrekening van de meer- of minderkilometers worden de kilometers met een Vervangend Object afgelegd beschouwd als te zijn afgelegd met het vervangen Object. Met betrekking tot de beoordeling van de beëindiging van het Leasecontract zullen deze kilometers buiten beschouwing worden gelaten.
11.6 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op het Vervangend Object.
11.7 De Cliënt verplicht zich een Vervangend Object terug te brengen naar de plaats van herkomst of naar een door partijen in onderling overleg vast te stellen plaats, tenzij gebruik wordt gemaakt van de haal- en brengservice van ProLease.
11.8 De vervangend vervoerregeling is niet van toepassing indien:
a.
het niet kunnen gebruiken van het Object het gevolg is van schade of reparatie voortvloeiend uit het niet zorgvuldig nakomen van de verplichtingen in deze overeenkomst;
b
. de Cliënt ten onrechte aanspraak maakt op vervangend vervoer, ondermeer in het geval het Object ten onrechte ter reparatie wordt aangeboden danwel zonder gegronde reden geen gebruik van het Object wordt gemaakt;
c.
het niet kunnen gebruiken van het Object het gevolg is van civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke inbeslagname en/of verbeurdverklaring;
d.
het niet kunnen gebruiken van het Object het gevolg is van diefstal die de Cliënt is toe te rekenen, ten gevolge van bijvoorbeeld ontoereikende beveiliging.
11.9 Indien het Object niet door ProLease is verzekerd is het beschikbaar stellen van een Vervangend Object bij schade of diefstal op kosten van ProLease uitgesloten.

ARTIKEL 12. BRANDSTOF

12.1 Het Leasecontract kan voorzien in het gebruik van een Brandstofpas, welke door de Cliënt gebruikt kan worden als betaalmiddel voor het kopen van brandstof voor het Object bij de aangesloten benzinestations. Indien overeengekomen kan de Brandstofpas eveneens dienen als betaalmiddel voor andere door of via de brandstofpasleverancier aangeboden producten of diensten.
12.2 Een eventueel door ProLease verstrekte opgave van brandstofkosten is steeds geheel vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te verwachten brandstofkosten, berekend op basis van de op dat moment bekende gegevens, zijnde het Jaarkilometrage, de literprijs van de desbetreffende brandstofsoort en het brandstofverbruik zoals opgegeven door de fabrikant.
12.3 ProLease is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen m.b.t. het werkelijke verbruik van het Object t.o.v. de fabrieksopgave.
12.4 De te verwachten brandstofkosten zullen tegelijk met de maandelijkse leasetermijnen als voorschotbedrag bij de Cliënt in rekening worden gebracht.
12.5 Het verschil tussen de aan de Cliënt gefactureerde brandstofkosten en de werkelijke door ProLease betaalde brandstofkosten zullen standaard maandelijks worden verrekend.
12.6 Tussentijdse aanpassingen van de voorschotbedragen vinden plaats indien het verschil tussen de brandstofvoorschotten en de werkelijke brandstofkosten op cliëntniveau meer dan 5 (vijf) % bedraagt.
12.7 Voor het door ProLease te voeren brandstofbeheer is de Cliënt maandelijks een vergoeding aan ProLease verschuldigd. Deze vergoeding is opgenomen in het Lease- of Huurcontract.
12.8 Indien overeengekomen kan brandstof die niet met de Brandstofpas kan worden afgerekend door de Berijder bij ProLease worden gedeclareerd, hier zijn kosten aan verbonden zoals vermeld in de Tarieventabel. ProLease accepteert hiervoor uitsluitend originele brandstofbonnen. Dit proces kan ook online via de leverancier van de brandstofpas afgehandeld worden.
12.9 De Cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de Brandstofpas. Alle betalingen met de Brandstofpas komen ten laste van de Cliënt.
12.10 Elke aan de Cliënt verstrekte Brandstofpas blijft eigendom van ProLease. Na beëindiging van de overeenkomst met betrekking tot de Brandstofpas dienen genoemde passen onverwijld aan ProLease te worden geretourneerd.
12.11 De Cliënt – de Berijder van het Object daaronder begrepen – is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de Brandstofpas en pincode, nadat die aan hem zijn verstrekt. De pincode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Cliënt dient ten aanzien van de aan hem verstrekte pincode jegens derden geheimhouding te betrachten en mag deze code niet op de Brandstofpas vermelden. Indien de Cliënt weet of vermoedt dat de pincode aan derden bekend is, is hij verplicht dit onverwijld mede te delen aan ProLease.
12.12 Van elke vermissing van een Brandstofpas, evenals van oneigenlijk gebruik dient door de Cliënt direct telefonisch melding te worden gedaan aan ProLease om dit vervolgens binnen 24 (vierentwintig) uur schriftelijk te bevestigen. Bij verlies of diefstal van de Brandstofpas én de pincode dient de Cliënt binnen 48 (achtenveertig) uur aangifte te doen bij de Politie en proces verbaal te laten opmaken.
12.13 Brandstof getankt in een tijdelijke of permanent Vervangend Object zal geacht worden te zijn getankt in het vervangen Object, mits het gebruik van het Vervangende Object door ProLease is goedgekeurd.
12.14 ProLease behoudt zich het recht voor andere faciliteiten aan de Brandstofpas te verbinden en zal de Cliënt van tevoren daaromtrent informeren.

ARTIKEL 13. INLEVEREN VAN HET OBJECT

13.1 De Cliënt verplicht zich het Object bij de beëindiging van het Leasecontract in goede, gereinigde staat, inclusief alle bescheiden, in te leveren bij een door ProLease te bepalen inleveradres.
13.2 Bij beëindiging van het Leasecontract mogen uitsluitend die zaken worden verwijderd die niet voor rekening van ProLease zijn aangebracht en waarbij verwijdering niet tot zichtbare schade leidt. Aangebrachte zaken die conform dit artikel niet kunnen of mogen worden verwijderd worden eigendom van ProLease, tenzij ProLease besluit deze zaken te verwijderen. De kosten voor het verwijderen van deze zaken dan wel de kosten verbonden aan het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Object komen voor rekening van de Cliënt. Indien ProLease besluit dat de aangebrachte zaken niet worden verwijderd komt de schade ten gevolge van een verminderde restwaarde voor rekening van de Cliënt.
13.3 Bij inlevering van het Object wordt door of namens ProLease een innamerapport opgemaakt, waarop de kilometerstand en de staat van het Object wordt vastgelegd. Als kilometerstand geldt de kilometerstand bij inlevering respectievelijk aankomst op het door ProLease te bepalen inname-adres. Indien het innamerapport zonder medewerking van de zijde van de Cliënt wordt opgemaakt, is de Cliënt aan het eenzijdig door, of namens ProLease opgemaakte innamerapport gebonden.
13.4 In geval het Object op locatie wordt opgehaald zal er voor ontvangst van het Object worden getekend en niet voor de staat van het Object. Het daadwerkelijke innamerapport, waarbij de staat van het Object wordt vastgelegd, wordt op het terrein van ProLease opgemaakt.
13.5 Indien het Object bij inlevering is beschadigd of onderdelen of bescheiden ontbreken of er waardevermindering is ontstaan door onzorgvuldig beheer, zijn de kosten van reparatie, aanvulling, vervanging of vernieuwing met inbegrip van gederfde opbrengsten voor rekening van de Cliënt. Lichte schades in de vorm van krasjes en putjes, die op basis van expertise in totaliteit niet meer dan EUR 250,00 (tweehonderdvijftig) exclusief BTW bedragen, worden aangemerkt als gebruiksschades en zijn niet voor rekening van de Cliënt.
13.6 Indien Cliënt aan het einde van de overeengekomen contractperiode het Object niet terstond inlevert, heeft ProLease het recht het Object terug te halen en van de Cliënt zonder ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten, schaden en interesten.

ARTIKEL 14. BEËINDIGING VAN HET LEASECONTRACT/HUURCONTRACT

14.1 Reguliere beëindiging van het Leasecontract vindt plaats indien de Looptijd van het Leasecontract is verstreken of het Maximum Eindkilometrage, zoals vermeld in het Leasecontract, is bereikt.
14.2 Reguliere beëindiging van het Huurcontract vindt plaats op basis van de werkelijke einddatum (= datum inlevering).
14.3 Beëindiging van een Lease- of Huurcontract dient door Cliënt schriftelijk bij ProLease gemeld te worden.
14.4 Beëindiging van het Leasecontract of Huurcontract vindt eveneens plaats wanneer het Object gestolen is en de in de polisvoorwaarden genoemde wachttijd is verstreken of in geval van total loss, schade of technische mankementen aan het Object, waarbij voortzetting van gebruik op economische of technische redenen – een en ander ter beoordeling van ProLease – niet langer verantwoord is. Het Leasecontract of Huurcontract wordt in dergelijke situaties met terugwerkende kracht per evenementdatum beëindigd. Gedurende de wachttijd blijft de Cliënt de Leaseprijs aan ProLease verschuldigd.
14.5 De Cliënt is gerechtigd om het Object bij beëindiging van het Leasecontract te kopen tegen een alsdan overeen te komen prijs.
14.6 Van eigendomsoverdracht is slechts dan sprake wanneer de Cliënt aan alle verplichtingen voortvloeiende uit het Leasecontract of Huurcontract, daaronder begrepen doch zich niet beperkend de betaling van de koopprijs, heeft voldaan.
14.7 Voor elke beëindigd Lease- of Huurcontract vindt binnen 1 (één) maand na beëindiging een creditering plaats van de vooruit gefactureerde en nog niet verstreken leasetermijnen en brandstofvoorschotten.
14.8 Beëindigde Leasecontracten of Huurcontracten worden afgerekend conform de bepalingen in artikel 15.

ARTIKEL 15. KILOMETERVERREKENING EN EINDAFREKENING

15.1 Indien gedurende de Looptijd van het Leasecontract het werkelijke Jaarkilometrage afwijkt van het in het Leasecontract vermelde Jaarkilometrage is ProLease gerechtigd het aantal meer- of minder verreden kilometers tegen de in het Leasecontract vastgelegde tarieven te verrekenen. Verrekening van het aantal meer- of minder verreden kilometers vindt te allen tijde plaats bij beëindiging van het leasecontract.
15.2 Indien het werkelijke Jaarkilometrage met meer dan 10 (tien) % afwijkt van de in het Leasecontract vermelde Jaarkilometrage of de looptijd met meer dan 14 dagen van de in het Leasecontract vermelde looptijd afwijkt, is ProLease gerechtigd tot een hercalculatie van het Leasecontract met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van het Leasecontract.
15.3 Het werkelijk aantal met het Object gereden kilometers bestaat uit de kilometers volgens de kilometerteller van het Object, vermeerderd met het aantal kilometers afgelegd met Vervangend Object en/of het aantal kilometers afgelegd tijdens de periode dat de kilometerteller defect was.
15.4 De Cliënt verplicht zich tot elke door ProLease gewenste medewerking aan controle op het aantal met het Object verreden kilometers.

ARTIKEL 16. BERIJDER

16.1 De verplichtingen die de Cliënt heeft op grond van de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract en deze Algemene Voorwaarden, zijn onverminderd van toepassing op de Berijder aan wie het Object ter beschikking wordt gesteld.
16.2 De Cliënt is gehouden de Berijder voor het in gebruik nemen van het Object op de hoogte te stellen van de rechten en verplichtingen van de Cliënt op gronde van de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract en deze Algemene Voorwaarden. De Cliënt staat er voor in dat de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de Berijder te allen tijde door de Berijder zullen worden nagekomen.
16.3 ProLease is gerechtigd gegevens van de Berijder te (doen) verifiëren bij derden.
16.4 Verklaringen van de Berijder omtrent de ontvangst, aflevering, inname en staat van het Object worden geacht mede namens de Cliënt te zijn afgelegd.
16.5 Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal ProLease zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoons- en andere gegevens worden wel verstrekt aan justitie, in geval van een misdrijf of overtreding, of bij een incasso van vorderingen.

ARTIKEL 17. BETALINGSVERPLICHTINGEN

17.1 De Cliënt is verplicht al hetgeen hij op grond van de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract en deze Algemene Voorwaarden verschuldigd is, aan ProLease te voldoen zonder enige verrekening, opschorting, inhouding of korting uit welke hoofde ook, daaronder mede begrepen uit hoofde van huidige of toekomstige directe of indirecte belastingen en of belastingvoorschriften, heffingen, accijnzen, of enige andere inhoudingen.
17.2 De Cliënt is de maandelijkse Leaseprijs steeds bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van elke kalendermaand. Een maandtermijn welke betrekking heeft op een gedeelte van de maand wordt naar evenredigheid bepaald en zal, indien dit gedeelte niet aanvangt op de eerste van de maand, per vervaldatum van de factuur verschuldigd zijn. Alle overige bedragen zijn verschuldigd per vervaldatum van de factuur.
17.3 De door de Cliënt verschuldigde bedragen worden verhoogd met de terzake verschuldigde BTW.
17.4 De Cliënt machtigt ProLease om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening, middels een doorlopende SEPA B2B machtiging, zulks in overeenstemming met de richtlijnen van Equens.
17.5 Bij niet of niet tijdige betaling van de door de Cliënt verschuldigde bedragen is de Cliënt over de openstaande bedragen de wettelijke rente verschuldigd aan ProLease. ProLease is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten die ProLease in redelijkheid heeft gemaakt.
17.6 Indien het Object om enige reden onbruikbaar, defect of niet voor de Cliënt beschikbaar is, blijft de Cliënt niettemin verplicht, het Leasecontract of Huurcontract volledig na te komen en mitsdien zonder enig recht op korting of vermindering de Leasebedragen aan ProLease te voldoen, tenzij deze verhindering tot gebruik het gevolg is van verwijtbaar handelen van ProLease.

ARTIKEL 18. BESLAG, MAATREGELEN VAN DERDEN EN BEKEURINGEN

18.1 Indien derden ten opzichte van een Object rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zal de Cliënt en/of de Berijder deze derde terstond doen blijken van het eigendomsrecht van ProLease. Tevens verplicht de Cliënt zich een beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator terstond inzage te geven in de Mantelovereenkomst en het Lease- of Huurcontract. Indien het Object uit de macht van de Cliënt mocht geraken, zal hij ProLease daar terstond van in kennis stellen en zo nodig zelf daartegen voorzieningen treffen. ProLease kan de voor de bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijke rechten zelf treffen. De Cliënt machtigt ProLease hierbij deze maatregelen eventueel in naam van de Cliënt te treffen.
18.2 Gedurende de periode van de in Artikel 18.1 bedoelde maatregelen, blijft de Cliënt gehouden aan de verplichtingen uit hoofde van de Mantelovereenkomst en het Leasecontract.
18.3 De kosten van eventuele maatregelen die ProLease of Cliënt neemt ter bescherming van de rechten van ProLease, komen voor rekening van de Cliënt.
18.4 Beslag, maatregelen van derden en bekeuringen kunnen leiden tot schade en/of kosten voor ProLease. Deze schade en/of kosten komen voor rekening van de Cliënt, tenzij deze zijn ontstaan door toedoen van ProLease.
18.5 Bekeuringen worden door ProLease aan de betreffende instantie betaald. ProLease zal de bekeuring daarna inclusief administratiekosten doorbelasten aan de Cliënt. De administratiekosten kunnen in de Tarieventabel worden gevonden.

ARTIKEL 19. AANSPRAKELIJKHEID

19.1 De Cliënt vrijwaart ProLease en haar personeel tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen vergoeding van kosten, schaden, betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het bezit, het gebruik of de exploitatie van het Object.
19.2 ProLease is niet aansprakelijk voor enige door de Cliënt geleden of te lijden bedrijfsschade ontstaan ten gevolge van schade, zichtbare dan wel verborgen gebreken aan het Object, ongeacht door welke omstandigheden die beschadigingen of gebreken mochten zijn ontstaan, tenzij deze zijn toe te rekenen aan opzet of grove schuld van ProLease.
19.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ProLease worden gemaakt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de Cliënt, zijn voor rekening van de Cliënt.
19.4 ProLease is niet aansprakelijk voor de wijze waarop al dan niet door ProLease ingeschakelde derden hun werkzaamheden verrichten, goederen of diensten leveren, noch voor enige daaruit voortvloeiende schade en kosten, tenzij deze zijn toe te rekenen aan opzet of grove schuld van ProLease.

ARTIKEL 20. HOOFDELIJKHEID

20.1 Indien met de Cliënt meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn al deze (rechts)personen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor nakoming van alle uit deze Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst, enig Leasecontract en Huurcontract voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 21. ONTBINDING

21.1 ProLease heeft het recht de Mantelovereenkomst, het Leasecontract en/of het Huurcontract door een schriftelijke verklaring – zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist – te ontbinden en/of zich terstond weer in het bezit van het Object te stellen, indien:
a.
de Cliënt na aanmaning verzuimt enige verplichting uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst en/of enig Lease- of Huurcontract na te komen;
b.
de Cliënt surséance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard of zijn bedrijfsuitoefening staakt of zich in het buitenland vestigt;
c.
beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de Cliënt of op het Object of dat het Object in justitieel beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, of anders van overheidswege wordt gevorderd;
d.
de verzekering van het Object wordt beëindigd en door andere verzekeringsmaatschappijen, naar het oordeel van ProLease, geen voldoende dekking wordt verleend;
e.
omstandigheden bij de Cliënt intreden, die een aanmerkelijke verzwaring van het risico van ProLease met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de Mantelovereenkomst en/of het Lease- of Huurcontract kunnen belemmeren.
21.2 De Cliënt is gehouden ProLease terstond in kennis te stellen wanneer één van de in artikel 21.1 bedoelde feiten of omstandigheden zich voordoen of kunnen voordoen.
21.3 Indien de Mantelovereenkomst door opzegging op een bepaalde datum eindigt, zullen de per die datum nog lopende Lease- of Huurcontacten worden afgewikkeld conform de voorwaarden zoals in de bijbehorende Mantelovereenkomst en de desbetreffende Lease- of Huurcontracten bepaald.
21.4 Beëindiging van de Mantelovereenkomst en/of de Lease- of Huurcontracten laat onverlet het recht van ProLease, alle achterstallige leasetermijnen, alle toekomstige leasetermijnen en alle andere door de Cliënt ingevolge de Mantelovereenkomst, het Lease- of Huurcontract of enige andere overeenkomst aan ProLease verschuldigde bedragen, vermeerderd met rente en kosten, als onmiddellijk opeisbare schuld van de Cliënt in te vorderen. Cliënt verplicht zich alle zodanige bedragen terstond aan ProLease te voldoen.
21.5 Het annuleren van een bestelling van een Object zal leiden tot ontbinding van het Lease- of Huurcontract. Alle kosten hiervan komen voor rekening van Cliënt. Tevens zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht, welke in de Tarieventabel gevonden kunnen worden.
21.6 Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechten van ProLease om in of buiten rechte op grond van de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijke nakoming dan wel (partiële) ontbinding van de Mantelovereenkomst en/of de Lease- of Huurcontracten te vorderen, met vergoeding van kosten, schade en interest.

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT

22.1 Op de Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst en de Lease- en Huurcontracten zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 Eventuele geschillen die naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst, enig Leasecontract en/of Huurcontract mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

ARTIKEL 23. OVERIGE BEPALINGEN

23.1 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door ProLease worden gewijzigd. ProLease zal de Cliënt schriftelijk van dergelijke wijzigingen in kennis stellen.
23.2 Alle in deze Algemene Voorwaarden bedoelde (polis)voorwaarden en tarieven kunnen te allen tijde door ProLease en/of de betrokken verzekeraar worden gewijzigd. ProLease zal de Cliënt schriftelijk van dergelijke wijzigingen in kennis stellen. Eventuele tariefswijzigingen zullen met de Cliënt worden verrekend als bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
23.3 Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract en/of van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Mantelovereenkomst, het Leasecontract, het Huurcontract en /of van deze Algemene Voorwaarden.
23.4 Bij afwijkende regelingen prevaleert het bepaalde in de Mantelovereenkomst boven deze Algemene Voorwaarden. Regelingen in het Lease- of Huurcontract prevaleren boven de Mantelovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
23.5 De rechten en verplichtingen uit de Mantelovereenkomst, enig Lease- of Huurcontract en deze Algemene Voorwaarden zijn voor de Cliënt noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar. ProLease is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Mantelovereenkomst, het Leasecontract en/of het Huurcontract aan derden over te dragen, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.
23.6 ProLease is gerechtigd de met de Cliënt gesloten overeenkomsten te melden bij het Bureau Krediet Registratie.
23.7 ProLease behoudt zich het recht voor om periodiek financiële toetsingen van de Cliënt uit te voeren en op basis hiervan zo nodig aanvullende voorwaarden te stellen bij het overeenkomen van een Leasecontact of Huurcontract.
23.8 Cliënt kan gebruikmaken van de transportservice van ProLease. De kosten staan in de Tarieventabel.
23.9 De Cliënt verplicht zich alle naams- en adreswijzingen van haar zelf en/of haar Berijders alsmede overige voor ProLease relevante gegevens, waaronder wijzigingen in juridische structuur en eigendomsverhoudingen, schriftelijk en van tevoren aan ProLease mede te delen. Alle gevolgen van niet of niet tijdig aan ProLease doorgegeven wijzigingen zijn voor rekening van de Cliënt.

ARTIKEL 24. BPM BEDRIJFSAUTO'S (GRIJS KENTEKEN AUTO'S)

24.1 Ingevolge het bepaalde in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 respectievelijk de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, heeft ProLease slechts dan recht op teruggave van de BPM op bedrijfsauto’s en komen deze bedrijfsauto’s slechts dan in aanmerking voor het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB), indien voldaan wordt aan de volgende ondernemersvereisten:
a.
Cliënt is ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
b.
Het in artikel 24.1 lid a gestelde betreft geen ondernemerschap als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
c.
De bedrijfsauto wordt meer dan bijkomstig gebruikt in de onderneming van de Cliënt;
d.
Cliënt overlegt ProLease een schriftelijke verklaring (de “Ondernemersverklaring”) dat aan de ondernemersvereisten wordt voldaan en dat Cliënt bij een wijziging in de omstandigheden ProLease daarvan onmiddellijk in kennis zal stellen en de verklaring zal intrekken.
24.2 Indien niet of niet langer aan de onder artikel 24.1 genoemde voorwaarden wordt voldaan, zal dat ertoe leiden dat geen recht bestaat op teruggave van BPM respectievelijk dat terugontvangen BPM alsnog verschuldigd wordt, dat het verhoogde tarief voor de MRB van toepassing wordt, eventueel met terugwerkende kracht, en dat er boetemaatregelen worden opgelegd. Hetzelfde geldt indien de bedrijfsauto zodanig wordt gewijzigd dat deze niet meer als bedrijfsauto in de onder artikel 24.1 genoemde zin is te beschouwen.
24.3 Aansluitend op artikel 24.1 en 24.2 gelden derhalve de volgende aanvullingen:
a.
Cliënt zal telkens vóór de aflevering van een bedrijfsauto een ingevulde en ondertekende ondernemersverklaring aan ProLease ter hand stellen;
b.
Cliënt zal geen wijzigingen aan de bedrijfsauto aanbrengen die ertoe kunnen leiden dat deze niet meer als bedrijfsauto in de onder artikel 24.1 genoemde zin is te beschouwen;
c.
Indien niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemersvereisten, zal Cliënt ProLease daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen;
d.
Indien niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemersvereisten is ProLease gerechtigd het zij het Lease- of Huurcontract voort te zetten, onder aanpassing van de Leasetermijnen, hetzij het Lease- of Huurcontract aanstonds te beëindigen, in welke geval Cliënt aan ProLease de vergoeding verschuldigd wordt als omschreven in de tussen partijen overeengekomen mantelovereenkomst dan wel algemene voorwaarden;
e.
Indien aan ProLease enige naheffing van BPM en/of MRB en/of een andere fiscale maatregel wordt opgelegd, zal Cliënt op eerste verzoek van ProLease de daarmee gemoeide bedragen aan ProLease voldoen;
f.
Indien de onder artikel 24.3 lid e bedoelde naheffingen of maatregelen aan Cliënt worden opgelegd, zal Cliënt deze zelf dragen en niet aan ProLease kunnen doorbelasten.